+37060898998 info@matematika24.lt

PATOBULINK MATEMATIKOS ĮGUDŽIUS

IR PASIRUOŠK EGZAMINAMS

Pamokos

#12
klasė
egzaminai

Šiuose matematikos kursuose moksleiviai išmoks:

 • skaičius ir jų dalumą;
 • aibes;
 • veiksmus su realiaisiais skaičiais, algebrinius reiškinius;
 • lygtis ir jų sistemas;
 • nelygybes ir jų sistemas;
 • skaičių sekas;
 • rodiklines lygtis ir nelygybes;
 • logaritmo sąvoką ir savybes;
 • logaritmines lygtis ir nelygybes;
 • pagrindines elementariąsias funkcijas;
 • rodiklinę funkcija;
 • logaritminę funkciją;
 • trigonometrinę funkciją;
 • funkcijos išvestinę ir jos taikymą;
 • išvestinės geometrinę prasmę;
 • funkcijos grafiko liestinės lygtį;
 • išvestinės fizikinę (mechaninę) prasmę;
 • išvestinių taikymą funkcijoms tirti;
 • pirmykštę funkciją ir integralą;
 • kombinatoriką;
 • tikimybes;
 • statistiką;
 • planimetriją;
 • stereometriją;

12 klasės pagrindinis tikslas – pasiruošti valstybiniam brandos egzaminui. Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje, be to, pradėsime ruoštis valstybiniam matematikos egzaminui.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 12 klasėje besimokantiems mokiniams:

Dvyliktoje klasėje mokytojai užduoda mokiniams daug namų darbų, o kontroliniai darbai būna itin sunkūs, kartais mokiniais nespėja laiku padaryti visų užduočių, todėl patiria stresą ir praranda motyvaciją mokytis. Ypač daug problemų sukelia šios temos: išvestinės, integralai, kombinatorika ir statistika, vektoriai, trigonometrija ir geometrija.

Svarbi informacija 12 klasės moksleiviams

Nuo 2016 metų valstybinis matematikos brandos egzaminas yra privalomas, jis išlaikomas, jei mokinys surenka bent 16 balų. Be to, šis egzaminas reikalingas tiems moksleiviams, kurie siekia stoti į valstybės finansuojamas vietas.

#11
klasė

Šiuose matematikos kursuose moksleiviai išmoks:

 • skaičių aibes ir veiksmus su jomis;
 • laipsnius su sveikaisiais rodikliais;
 • trupmeninius racionaliuosius skaičius;
 • logaritmus;
 • skaitinius ir raidinius reiškinius;
 • trigonometrinių funkcijų sąryšius, atvirkštines trigonometrines funkcijas, sinusų ir kosinusų teoremas;
 • funkcijos postūmius;
 • laipsnines, šaknies, rodiklines, logaritmines, trigonometrines funkcijas;
 • veiksmus su vektoriais, jų koordinatėmis, vektorių reiškimą duotaisiais vektoriais;
 • laipsnines lygtis;
 • lygtis su kvadratinėmis šaknimis;
 • rodiklines ir logaritmines lygtis;
 • lygtis su moduliais;
 • lygtis su trigonometrinėmis funkcijomis;
 • lygčių sistemas ir tekstinius uždavinius;
 • centrinius ir įbrėžtinius kampus;
 • apibrėžtinius ir įbrėžtinius daugiakampius.

11 klasės pagrindinis tikslas – pradėti ruoštis valstybiniam brandos egzaminui. Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje, be to, pradėsime ruoštis valstybiniam matematikos egzaminui.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

 

Problemos iškylančios 11 klasėje besimokantiems mokiniams:

Vienuoliktos klasės kursas yra ypač sunkus mokiniams, jis pasižymi sudėtingų temų gausa. Kuo svarbi 11 klasės matematikos programa? Tuo, kad dauguma temų ir uždavinių yra įtraukta į valstybinio egzamino programą.

Svarbi informacija 11 klasės mokiniams

Nuo 2018 m. abiturientai, norintys nemokamai studijuoti socialinius, biomedicinos, fizikos ir technologijų mokslus, turės išlaikyti valstybinį matematikos brandos egzaminą ne žemesniu kaip pagrindiniu lygiu, t.y. surinkti ne mažiau kaip 35 balus.

#10
klasė

Šiuose matematikos kursuose moksleiviai išmoks:

 • paprastuosius ir sudėtinius procentus, sužinos, kas yra palūkanų norma bei išmoks spręsti įvairaus tipo procentinius uždavinius;
 • reiškinių pertvarkymo ir suprastinimo taisykles ir formules;
 • spręsti tiek paprastas, tiek sudėtingesnes trupmenines lygtis;
 • spręsti judėjimo ir darbo uždavinius;
 • spręsti kvadratines nelygybes;
 • braižyti funkcijų grafikus;
 • stačiojo trikampio kampų ir kraštinių sąryšius;
 • pavaizduoti brėžinyje apskritimo skersmenį, stygą, lanką, liestinę, kirstinę, skritulio išpjovą; nuopjovą, centrinį kampą;
 • erdvinių kūnų tieses ir plokštumas;
 • kampą tarp tiesės ir plokštumos;
 • kampą tarp plokštumų;
 • spręsti paprastus tikimybių teorijos uždavinius.

Dešimtos klasės pagrindinis tikslas – pagrindinio pasiekimų patikrinimo rašymas (PUPP). Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 10 klasėje besimokantiems mokiniams:

Dešimtoje klasėje moksleivių laukia visiškai naujas dalykas – trigonometrija. Tačiau nereikia labai jaudintis: dešimtos klasės kurse mokoma tik pagrindų, bet jie ypač svarbūs tolesniam matematikos kursui, todėl svarbu šią temą suprasti labai gerai.

#9
klasė

Šiuose matematikos kursuose mokiniai išmoks:

 • atlikti veiksmus su šaknimi;
 • skaičiuoti atstumą tarp dviejų taškų;
 • suskaičiuoti duotojo reiškinio reikšmę;
 • braižyti reiškinio grafiką;
 • grafiškai spręsti lygtis ir nelygybes;
 • spręsti dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemas;
 • spręsti tekstinius uždavinius, kuriuose reikia sudaryti lygčių sistemas;
 • spręsti kvadratines lygtis, trikampių lygumo ir panašumo požymius ir jų taikymą sprendžiant įvairius uždavinius;
 • skaičiuoti taisyklingųjų piramidžių, ritinio, kūgio paviršiaus plotą, tūrį ir kitus elementus;
 • taikyti statistinį ir klasikinį tikimybės apibrėžimą, tikimybės savybes, kad galėtų spręsti paprastus uždavinius ir problemas.

Devintos klasės pagrindinis tikslas – išmokyti pagrindines funkcijas, lygčių sistemų sprendimą. Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min). Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 9 klasėje besimokantiems mokiniams:

Išskirčiau keletą temų, kurias devintos klasės mokiniams ypač svarbu išmokti, tai – funkcijos, lygumo ir panašumo požymiai ir erdviniai kūnai.

#8
klasė

Šiuose matematikos kursuose mokiniai išmoks:

 • pavaizduoti figūras koordinačių sistemoje;
 • nubrėžti figūrai simetrišką figūrą taško ir tiesės atžvilgiu;
 • taikyti ašinės ir centrinės simetrijos sąvokas;
 • pakelti skaičių laipsniu ir traukti šaknį iš neneigiamo sveikojo skaičiaus;
 • pertvarkyti raidinius reiškinius, sutraukti juose esančius panašiuosius narius;
 • skaidyti daugianarius dauginamaisiais, sutraukti panašiuosius narius;
 • spręsti lygtis bei sudaryti lygtis sprendžiant žodinius uždavinius;
 • taikyti Pitagoro bei jai atvirkštinę teoremą;
 • spręsti nelygybes, nurodyti jų sprendinius;
 • remtis tiesioginio ir atvirkštinio proporcingumo savybėmis, proporcijos savybe aiškinant paprastų įvairaus turinio uždavinių sprendimais;
 • rasti plokštumos figūrų perimetrą, plotą ir duotųjų figūrų elementus;
 • skaičiuoti erdvinių figūrų tūrį, paviršiaus plotą ir kitus elementus;
 • apskaičiuoti rinkinių variantų skaičių, užrašyti bandymo baigčių skaičių, rasti įvykiui palankių baigčių skaičių.

Aštuntos klasės pagrindinis tikslas – kuo geriau pasiruošti stojimui į gimnazijas. Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 8 klasėje besimokantiems mokiniams:

Aštunta klasė ypač svarbi mokiniui: artėja stojimas į gimnaziją ir pasidaro ypač svarbu užpildyti anksčiau atsiradusias mokymosi spragas, nes 8-toje klasėje mokiniams pateikiama nemažai naujos medžiagos, pavyzdžiui, simetrija, Pitagoro teorema, darbo ir judėjimo uždavinių sprendimas, įvairių geometrinių figūrų plotų skaičiavimas – pastaroji tema mokiniams sukelia daugiausiai sunkumų.

#7
klasė

Šiuose matematikos kursuose moksleiviai išmoks:

 • rasti imties vidurkį, medianą, modą;
 • vertinti ir interpretuoti duomenis, padaryti išvadas, paremtas duomenų analize;
 • atlikti veiksmus su sveikaisiais ir trupmeniniais skaičiais;
 • kelti skaičių natūraliuoju laipsniu ir spręsti uždavinius, kuriuose reikia pritaikyti šias žinias;
 • suprasti, kas yra raidinis reiškinys, apskaičiuoti raidinio reiškinio reikšmę bei pertvarkyti raidinį reiškinį;
 • spręsti tiek paprastas, tiek sudėtingesnes lygtis bei tekstinius uždavinius;
 • procento sąvoką, proporcijos taisyklę, suprasti procento reikalingumą gyvenime;
 • gretutinius ir kryžminius kampus;
 • trikampio nelygybę, trikampio pusiaukampinę, pusiaukraštinę, aukštinę;
 • trikampio lygumo požymius;
 • plokštumos figūras – trapeciją, lygiagretainį, stačiakampį, rombą, kvadratą, taisyklingąjį daugiakampį – ir šių figūrų savybes;
 • atpažinti, savais žodžiais apibūdinti ir pavaizduoti kubą, stačiakampį gretasienį, stačiąją prizmę, pasakyti kūnų elementus;
 • apskaičiuoti kubo, stačiakampio gretasienio, stačiosios prizmės tūrį ir paviršiaus plotą.

Septintos klasės pagrindinis tikslas – pradėti ruoštis stojimui į gimnazijas. Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 7 klasėje besimokantiems mokiniams:

Septintoje klasėje dažniausia moksleivių problema yra temos apie geometrines figūras ir uždavinių sprendimas sudarant lygtis.

#6
klasė

Šiuose matematikos kursuose moksleiviai išmoks:

 • apskaičiuoti plokštumos figūrų plotą;
 • atpažinti sudėtinius ir pirminius skaičius, dalumo požymius;
 • atlikti veiksmus su paprastosiomis trupmenomis;
 • tūrio, talpos ir masės vienetų sąryšius;
 • skaityti (analizuoti) paprasčiausiais grafikais ar lentelėmis išreikštas dviejų dydžių priklausomybes;
 • pavaizduoti koordinačių plokštumoje žinomas figūras, apibūdinti jų padėtį skaičių poromis;
 • suprastinti reiškinį, spręsti tiek paprastas, tiek sudėtingesnes lygtis ir nelygybes;
 • skaityti informaciją, pateiktą paprasta diagrama ar dažnių lentele, pavaizduoti duomenis nurodyto tipo diagrama;
 • atpažinti erdvinius kūnus.

Šeštoje klasėje pagrindinis tikslas – išmokti atlikti veiksmus su neneigiamais trupmeniniais skaičiais (sudėti, atimti, dauginti, dalyti ir pakelti kvadratu bei kubu). Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 6 klasėje besimokantiems mokiniams:

Šeštoje klasėje didžiausia problema yra ta, kad mokiniai neišmoksta veiksmų su trupmenomis. Bendravardiklinimas, trupmenų prastinimas ir dalyba sukelia daugiausiai, todėl šiems dalykams bus skiriamas išskirtinis dėmesys.

#5
klasė

Šiuose matematikos kursuose moksleiviai išmoks:

 • operuoti natūraliaisiais skaičiais;
 • perskaityti, užrašyti ir pavaizduoti skaičių spindulyje trupmeninius skaičius;
 • atlikti paprasčiausius veiksmus su sveikaisiais skaičiais ir dešimtainėmis trupmenomis;
 • atpažinti, pavaizduoti pagrindines plokštumos figūras bei apskaičiuoti jų perimetrą ir plotą;
 • spręsti paprasčiausias lygtis ir nelygybes;
 • paprastųjų, dešimtainių trupmenų ir procentų tarpusavio ryšius;
 • atpažinti ir pavaizduoti erdvines figūras – kubą, stačiakampį gretasienį, ritinį, piramidę, kūgį, rutulį;
 • apskaičiuoti kubo ir stačiakampio gretasienio paviršiaus plotą;
 • pavaizduoti iš artimos aplinkos surinktus duomenis diagramomis;
 • aprašyti pavaizduotos diagramos informaciją savais žodžiais;
 • pasirinkti tinkamą veiksmą spręsti uždavinius;
 • pažįstamas situacijas aprašyti matematiniais modeliais.

Penktoje klasėje pagrindinis tikslas – išmokti atlikti veiksmus su dešimtainėmis trupmenomis (sudėti, atimti, dauginti, dalyti). Grupėje bus 2 – 4 mokiniai, todėl kiekvienam bus skiriama daug dėmesio; pamokos vyks kartą per savaitę po 2 akademines valandas (90 min).

Mokiniai bus mokomi ne tik skaičiavimų ir formulių, didelis dėmesys bus skiriamas tekstiniams uždaviniams, kurie lavina loginį matematinį mąstymą, bus ugdoma drąsa rašant atsiskaitomuosius darbus mokykloje.

Kiekvieno mokinio progresas yra analizuojamas, rašomi testai ir kitokios patikros, stebima, kokių klaidų daro ir kaip kiekvienas mokinys tobulėja.

Mokomoji medžiaga atitinka bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus.

Problemos iškylančios 5 klasėje besimokantiems mokiniams:

Baigus pradinę mokyklą vaiko laukia daugybė pokyčių: mokymosi rezultatai pradedami vertinti pažymiais, keičiasi bendraklasiai, mokymosi aplinka bei mokytojai. 5-ąją klasę išskirčiau kaip antrojo mokymosi etapo pradžią, kuri yra labai svarbi tuo, kad anksčiau panašiai besimokiusių mokinių rezultatai pradeda diferencijuotis. Tai lemia keletas veiksnių: gebėjimas adaptuotis naujoje aplinkoje, motyvacija mokytis bei mokytojų gebėjimas suprantamai dėstyti naują medžiagą.